Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka na VI. zasadanie OZ Žakovce

Kultúra a šport

22.9.2019   15:00

Žakovce 2.jpg

Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša v Žakovciach

Dostať druhú šancu

OZ Ambrelo v spolupráci s Obcou Žakovce

 

Pozvánka na VI. zasadanie OZ ŽakovceVytlačiť
 

Žak-34/2019-OcÚ-016

STAROSTKA  OBCE   ŽAKOVCE

POZVÁNKA

v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších zmien a doplnkov

z v o l á v a m

VI.  zasadnutie  Obecného  zastupiteľstva v Žakovciach na deň 12. jún 2019 /streda/

so začiatkom o 15.30 hod. v zasadačke obecného úradu s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhovej komisie
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Správa hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Žakovce za rok 2018
 6. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a výročnej správe Obce Žakovce k 31.12.2018
 7. Záverečný účet Obce Žakovce za rok 2018
 8. Výročná správa obce Žakovce za rok 2018
 9. I. úprava rozpočtu k 30.4.2019
 10. Schválenie VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia, o určení výšky príspevku na čiastočnú  úhradu nákladov a o určení výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Žakovce
 11. Schválenie VZN č.2/2019 Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadenou Obce Žakovce č. 7/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
 12. Návrh rady školy pri MŠ Žakovce na vymenovanie riaditeľky MŠ Žakovce
 13. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvorenej parcely KN-C 197/7 o výmere 123 m²
 14. Výberové konanie na hlavného kontrolóra Obce Žakovce
 15. Informácia o prevádzkovaní verejného vodovodu PVPS a.s.
 16. Schválenie komisie pre výberové konanie na funkciu samostatný referent
 17. Schválenie prevádzkového poriadku verejného vodovodu pre IBV I. etapa
 18. Určenie správcu ozvučenia na cintoríne
 19. Ponuka odkúpenia pozemkov KN-E 2743/1, KN-E 2742/1, KN-C 6057
 20. Informácia o súdnom spore – Malychin
 21. Informácia o investičných akciách obce
 22. Informácia o návšteve Poliakov z gminy Lwowek
 23. Žiadosti
 24. Rôzne
 25. Diskusia
 26. Schválenie návrhu na uznesenie
 27. Záver

Žiadam Vás, aby ste svoje súkromné a služobné záležitosti usporiadali tak, aby ste sa zasadnutia včas a nerušene zúčastnili.

Mgr. Katarína Krullová
starostka obce Žakovce


 
 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka