Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Poslanci Obecného zastupiteľstva

Mgr. Radovan Novák

Mobil: +421 915 585 333

PRACOVNÝ OBVOD č. 3
Súpisné čísla RD: 67, 68, 69, 71, 72, 73, 225, 74, 75, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 212, 103, 175, 104, 105, 106, 168, 175, 193, 234


 

Ľubomíra Vaľková

Mobil: +421 918 956 817

PRACOVNÝ OBVOD č. 4
Súpisné čísla RD: 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 228, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 226, 134, 135, 139, 140, 166, 188


 

Ing. Miroslav Kolodzej

Mobil: +421 908 996 960

PRACOVNÝ OBVOD č. 1
Súpisné čísla RD: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 209, 7, 8, 9, 10, 11, 84, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 171, 174, 176, 177, 178, 181, 182, 183, 184, 185, 227, 186, 208


 

Róbert Munka

Mobil: +421 908 662 809

PRACOVNÝ OBVOD č. 5
Súpisné čísla RD: 136, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 235, 163, 164, 165, 170, 172, 210, 173


 

Peter Munka

Mobil: +421 915 380 093

PRACOVNÝ OBVOD č. 2
Súpisné čísla RD: 29, 30, 198, 217, 218, 219, 220, 232, 233, 215, 216, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 230, 40, 169, 41, 42, 43, 44, 229, 45, 47, 48, 49, 223, 51, 52, 53, 54, 57, 222, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 79, 211, 80, 81, 83, 191


 

 

 

KOMPETENCIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.  Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1 zák. 369/1990 Zb. , rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
 • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 • vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
 • uznášať sa na nariadeniach,
 • schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1 zák. 369/1990 Zb.,
 • určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
 • voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len „hlavný kontrolór“), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
 • schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
 • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
 • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
 • udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
 • ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka