Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Výberové konania

Konkurz na funkciu riaditeľa Centra podpory regionálneho rozvoja okresu KežmarokVytlačiť
 

Správna rada Záujmového združenia právnických osôb

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok

Hlavné námestie 3, 060 01 Kežmarok

vyhlasujekonkurz

na funkciu riaditeľa Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok, zzpo.

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
 • minimálne jeden rok riadiacej praxe

Iné kritériá a požiadavky:

 • znalosť obsahu a realizácie Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok
 • riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti a zručnosti
 • vítané praktické skúsenosti v oblasti prípravy, riadenia a implementácie projektov alebo aktivít z oblasti regionálneho rozvoja

Požadované doklady a materiály:

 • žiadosť s účasťou na konkurze s uvedením kontaktov (telefón, email)
 • štrukturovaný životopis
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní
 • doklady preukazujúce riadiacu prax
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • koncepcia činnosti organizácie v písomnej podobe
 • písomný súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Písomnú prihlášku do konkurzu predkladajú záujemcovia osobne v sídle Centra podpory regionálneho rozvoja, Hlavné námestie 3, 060 01 Kežmarok alebo poštou v zalepenej obálke s označením „Konkurz – neotvárať!“, najneskôr do 30.11.2018 do 15.00 hod.(v prípade zasielania poštou platí dátum poštovej pečiatky) na adresu:

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok

Hlavné námestie 3, 060 01 Kežmarok

Konkurz sa uskutoční osobným pohovorom. Na pohovor budú pozvaní len vybratí uchádzači. Termín a miesto uskutočnenia pohovoru bude oznámené najmenej 5 dní pred jeho uskutočnením.

 

Bližšie informácie:

PhDr. Milan Gacík

0903 636962, gacik.milan@gmail.com


 
 

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky Základnej školy Žakovce, 059 73 Žakovce 70Vytlačiť
 

OBEC ŽAKOVCE
v súlade s § 4, ods. 1, zák. č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie miesta
riaditeľa/ky Základnej školy Žakovce, 059 73 Žakovce 70

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie miesta riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Kvalifikačné predpoklady:

 •  vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy
 •  najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 •  absolvovanie 1. atestácie ( 1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada) pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov

Predpoklady výkonu práce:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z.
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z.

Ďalšie požadované schopnosti

 • riadiace a organizačné schopnosti
 • znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie
 •  strategické a  kreatívne myslenie, zodpovedný a tvorivý prístup k práci, spoľahlivosť, dobré organizačné a komunikačné schopnosti
 • znalosť práce s PC v prostredí Windows (Word, Excel, internet)
 • osobnostné a morálne predpoklady
   

Požadované doklady:

 • písomná prihláška do výberového konania
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach
 • doklad o absolvovaní 1. atestácie
 • doklad o dĺžke výkonu pedagogickej praxe
 • profesijný životopis
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti (nevyžaduje sa od uchádzačov, ktorí sú v pracovnom pomere s Obcou Žakovce)
 • písomný návrh koncepcie rozvoja Základnej školy Žakovce
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

Uchádzačov, ktorí splnia kritériá vyhláseného výberového konania, výberová komisia pozve na výberové konanie najmenej sedem dní pred termínom výberového konania.

Termín a miesto podania prihlášky: Prihlášky s prílohami a s úradne overenými fotokópiami dokladov o vzdelaní možno doručiť do 3. decembra 2018 do 12.00 hod.  v zalepenej obálke označenej nápisom „Neotvárať – výberové konanie – riaditeľ ZŠ“ na adresu:


OBEC ŽAKOVCE
059 73 Žakovce 55

V Žakovciach 13. 11. 2018                                            Mgr. Katarína Krullová  
                                                                                        starostka obce Žakovce


 
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Výsledky volieb do orgánov samosprávyVytlačiť
 


 
 

Územný plán obce

Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce ŽakovceVytlačiť
 

Oznámenie rerokovania ÚP Žakovce.jpg

Širšie vzťahy - grafika 01_sirsie.pdf 01_sirsie.pdf (5.7 MB)
Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia - grafika 02_Komplex_2000.pdf 02_Komplex_2000.pdf (2.7 MB)
Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia - grafika 02_Komplex_5000.pdf 02_Komplex_5000.pdf (10.3 MB)
Dopravné vybavenie územia - grafika 03_Doprava_5000.pdf 03_Doprava_5000.pdf (2.3 MB)
Technické vybavenie územia - elektroenergetika a plynofikácia - grafika 04_Energie_5000.pdf 04_Energie_5000.pdf (1.9 MB)
Technické vybavenie územia - vodohospodárstvo - grafika 05_voda_5000.pdf 05_voda_5000.pdf (1.9 MB)
Krajinná štruktúra a prvky územného systému ekologickej stability - grafika 06_krajina_5000.pdf 06_krajina_5000.pdf (10.2 MB)
Perspektívne využitie poľnohospodárskej a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske účely- grafika 07_zaber_5000.pdf 07_zaber_5000.pdf (2.1 MB)
Regulatívy a verejnoprospešné stavby - grafika 08_regulacia_2000.pdf 08_regulacia_2000.pdf (1.7 MB)
Regulatívy a verejnoprospešné stavby - grafika 08_regulacia_5000.pdf 08_regulacia_5000.pdf (12.1 MB)
Textová časť - smerná časť územného plánu 01 Textová časť.pdf 01 Textová časť.pdf (975.5 kB)
Návrh perspektívneho využitia poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske účely - textová časť 01 Vyhodnotenie PPF.pdf 01 Vyhodnotenie PPF.pdf (415.5 kB)
Návrh perspektívneho využitia poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske účely - textová časť 01_tabulka zaberov pp.pdf 01_tabulka zaberov pp.pdf (193 kB)

 
 

Úradná tabuľa

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbeVytlačiť
 


 
 

Udržiavacie práce na NN káblovom vedeníVytlačiť
 

Udržiavacie práce na NN káblovom vedení.jpg

Súbor na stiahnutie Úprava NN.pdf Úprava NN.pdf (780.5 kB)

 
 

Evidencia štandartov kvality za oblasť VODA - odpadováVytlačiť
 

Evidencia štandartov kvality za oblasť VODA - odpadová odpadová voda.pdf odpadová voda.pdf (48.3 kB)

 
 

Kompostovanie

Ako správne kompostovaťVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie kompostovanie.pdf kompostovanie.pdf (1.1 MB)

 
 

Aktuality - všeobecné oznamy

Vakcinácia líšok proti besnoteVytlačiť
 


 
 

SMS na číslo tiesňového volania 112Vytlačiť
 

112.jpg

112-.jpg


 
 

Ochrana lesov pred požiarmiVytlačiť
 

ochrana lesov.jpg


 
 

Organizácia zodpovednosti výrobcov NOWAS s.r.o.Vytlačiť
 

sep. zber.jpg


 
 

dnes je: 20.11.2018

meniny má: Félix

webygroup
ÚvodÚvodná stránka